آغاز انتقال گندم های کمک شده به 13 ولایت از سوی وزارت دفاع

 

 

 

در حالی که افغانستان نیازمند کمک های بشری بیش از حد است، اکنون برخی از کشورهای منطقه مشمول هند تلاش دارند تا با انتقال هزاران تن گندم به افغانستان، شهروندان کشور را در این وضعیت دشوار همکاری کنند. بر بنیاد گزارش ها تا اکنون طالبان از چندین کشور منطقه کمک های بشری دریافت کرده اند و بیشتر این کمک ها در قالب انتقال گندم به افغانستان صورت گرفته است. اکنون حکومت سرپرست طالبان از ارسال گندم های کمک شده به 13 ولایت کشور سخن میزند. بر بنیاد گزارش ها این تصمیم بر بنیاد حکم ریس الوزرای طالبان روی دست گرفته است، و وزارت دفاع ملی نیز روند انتقال گندم‌های کمکی به ۱۳ ولایات کشور را آغاز کرده است.

 

لوای ملی تحرکات و ترانسپورت وزارت دفاع طالبان مسوولیت این کار را به عهده دارد. مولوی بسم‌الله، فرمانده لوای ملی تحرکات و ترانسپورت طالبان امروز دوشنبه، بیست‌و‌هفتم جدی، به رسانه ها می گوید که: “مسولیت انتقال این گندم های کمکی بدوش لوای ملی تحریکات و ترانسپورت است و ما انتقال این گندم ها را به ۱۳ ولایت کشور آغاز کردیم.” به گفته‌ی او بخش امنیتی و پرسونل این‌ لوا تا اکنون به دو ولایت کشور گندم های کمک شده را انتقال داده‌اند. گفته شده‌است که بزودی روند انتقالات به سایر ولایات نیز تکمیل شود.

 

طالبان در حالی از آغاز این روند خبر می‌دهد که به اساس گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، افغانستان بدترین وضعیت حقوی بشری را سپری می‌کند و میزان فقر با طور بی‌پیشینه افزایش یافته‌است‌. بر بنیاد گزارش ها طالبان در حال حاضر تلاش دارند با توضیع این مقدار گندم به شهروندان کشور آنان را کمک نمایند تا از چالش های شهروندان کشور کاسته شود. بر بنیاد گزارش ها امارت اسلامی طالبان تلاش دارند تا از این پس در بدل پرداخت پول به کارمندان دولت برای آنها گندم بپردازد، تصمیم که ظاهرن از سوی شماری از کارمندان دولت به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، اما برخی از کارمندان دولتی می گویند در وضعیتی که افغانستان دچار چالش های اقتصادی وافر است، این اقدام طالبان میتواند به نیازمندان بیشتر از هر زمان دیگر کمک کند تا آنان از تنگدستی و ناداری بیرون شوند. در همین حال امارت اسلامی گفته است که این مقدار گندم بیشتر به افرادی توضیع خواهد شد که به گونه ی جدی نیاز دارند.