تمنا پریانی: طالبان به در خانه ام آمده اند کمک کنید

 

 

 

کابل در روزهای پسین گواه اعتراض های گسترده ی فعالان حقوق زن بوده است. این اعتراض ها از سوی شماری از زنانی که فعالیت های حقوق بشری داشته اند راه اندازی شده بود. معترضان زن در کابل بارها از امارت اسلامی خواسته بودند تا برای زنان حق کار، تحصیل و آزادی فراهم شود. این زنان با سر دادن شعار های ضد طالبانی تأکید ورزیده بودند که در حال حاضر امارت اسلامی می خواهد آنان را بیشتر از هر زمان دیگر از فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حذف کنند. این زنان از طالبان خواسته بودند که به جای وضع محدودیت بیشتر بر بانوان به آنان سهم فعال در بدنه ی نظام امارت اسلامی داده شود. موردی که واکنش های زیادی را در پی داشت و طالبان برای مهار این گونه اعتراض ها و سرکوب بانوان معترض از هر اقدامی استفاده کرده بودند. در تازه ترین مورد گزارش های به نشر رسیده که امارت اسلامی یک شب پیش برای بازداشت تنظیم کننده های این اعتراض ها اقدام کرده است و دو تن از سردسته های معترضان زن را بازداشت و به جای نا معلومی انتقال داده است.

 

پس از ادعای بازداشت تمنا پریانی، یکی از سر دسته های اعتراض اخیر در کابل، او با نشر ویدیوی در شبکه های اجتماعی خواستار کمک شده بود، به گفته ی بانو پریانی شماری از جنگجویان طالبان نزدیک ساعت 7:30 شب به در خانه ی شان آمده بودند و میخواستند او را بازداشت کنند. در این نوار بانو پریانی می گوید: “لطفن کمک کنید، خواهران جوانم در خانه است، طالبان به در خانه ی ما آمده اند و میخواهند مرا بازداشت کنند. این گروه تلاش دارند تا دروازه ی خانه ام را بشکنند و به زور وارد خانه ام شوند.” بانو پریانی بارها درخواست کمک میکند اما هیچ کسی حاضر نمی شود تا به او کمک برساند.

 

در بخش دیگر این ویدیو که از سوی بانو پریانی منتشر شده بود او ادعا میکند که بیش از ده جنگجوی طالب برای بازداشت اش به دروازه ی خانه اش آماده اند. در ویدیو به نشر رسیده جنگجویان طالب از بانو پریانی میخواهند تا دروازه را باز کنند، زیرا آنان برای گفت و گو با وی به خانه اش آماده اند، اما این فعال حقوق زن با رد درخواست جنگجویان طالبان می گوید که فردا بیایند، زیرا در حال حاضر در خانه ی شان مردان حضور ندارد و بانوان در خانه تنها هستند. اما با تمامی پا فشاری های تمنا پریانی جنگجویان طالبان موفق میشوند او را بازداشت کرده و با خود ببرند. پس از نشر این ویدیو در شبکه های اجتماعی، مقام های استخبارات طالبان با نشر خبرنامه یی اعلام کردند که بانو پریانی به دستور وزیر استخبارات طالبان از بند آزاد شده و او دوباره به خانه اش منتقل گردیده است.

 

بر بنیاد گزارش دیگر، جنگجویان امارت اسلامی یک شب پیش بانوی دیگری را که او نیز یکی از سر دسته های اعتراض بانوان در شهر کابل بود بازداشت کرده اند. گفته می شود که کارمندان استخبارات طالبان دیشب بانو پروانه ابراهیمی را که یکی از فعالان معترض در شهر کابل بود را بازداشت و به جای نا معلومی انتقال داده اند، بر بنیاد اطلاعات دریافتی گفته می شود که در کنار بانو ابراهیمی برادرش نیز از سوی طالبان بازداشت گردیده و تا هنوز از سرنوش این دو تن اطلاعی در دست نیست. اما امارت اسلامی طالبان با نشر خبرنامه ی مدعی شده اند که جنگجویان این گروه هیچ عملیاتی را برای بازداشت زنان معترض در شهر کابل انجام نداده اند و زنانی که ادعا دارند آنان از سوی جنگجویان امارت اسلامی بازداشت گردیده اند، کسانی اند که میخواهند برای بیرون شدن از افغانستان برای خود پرونده سازی کنند. این ادعای طالبان با واکنش شمار زیادی از فعالان مدنی در کشور رو به رو شده است.