با آن که طالبان بارها خواستار به رسمیت شناختن حکومت شان از سوی جهان شده اند، اما تا هنوز هیچ گونه پاسخ مثبتی به این خواست امارت اسلامی داده نشده است. هرچند گروه طالبان مدعی اند که تمامی پیش شرط های به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان را برآورده کرده اند، – نور ولولی…