خبر عاجل

      پس از رسیدن طالبان به قدرت سیاسی در افغانستان ظاهرن سیستم بانکی افغانستان با چالشهای زیادی رو به رو شد، برای این که بانک مرکزی بتواند پول مشتریان بانک ها را حفظ کند، با صدور فرامین جدی اعلام کرد که ماهانه به مقدار مشخصی شهروندان میتوانند پول های شان را از بانک – نور ولولی…

      توجیه حکومت امارت اسلامی و همچنان تلاش ها برای حفظ رژیم کنونی از موارد اساسی شمرده می شود که ظاهرن جهان را وادار به فکر کردن کرده است. زیرا طالبان بر خلاف تعهدات شان به جهان در موضع دفاع از باورهای خود قرار گرفته اند و به جای بیرون رفت از بحران – نور ولولی…

    پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان، بیشتر پروزه های توسعه یی در کشور متوقف گردید. ظاهرن این پروژه ها به دلیل نبود بودجه ی بسنده و یا هم ناتوانی مالی حکومت سرپرست طالبان متوقف شده است، اما در تازه ترین مورد وزارت مالیه ی حکومت سرپرست امارت اسلامی میگوید که در حال – نور ولولی…

  کابل این روزها درگیر بحران های تازه است. بیکاری، ناداری و بحران اقتصادی نسبت به هر زمانی کابل را آسیب زده است. در تازه ترین مورد نرخ دالر در برابر افغانی به گونه ی بی پیشینه افزایش یافته و حالا تازه ترین رکورد معامله ی دالر در برابر افغانی در افغانستان رقم خورده است. – نور ولولی…