کابل این روزها درگیر بحران های تازه است. بیکاری، ناداری و بحران اقتصادی نسبت به هر زمانی کابل را آسیب زده است. در تازه ترین مورد نرخ دالر در برابر افغانی به گونه ی بی پیشینه افزایش یافته و حالا تازه ترین رکورد معامله ی دالر در برابر افغانی در افغانستان رقم خورده است. – نور ولولی…