خبر عاجل

نرگس نهان: فساد اخلاقی کم پیشینه در ارگ وجود داشت

 

 

 

وزیر معادن حکومت پیشین پس گذشت پنچ ماه از حکومت طالبان می گوید تنها یک مورد از فساد اخلاقی را در کاخ ریاست جمهوری را نقل می‌کنم در زمان که من وزیر معادن بودم یک دختر نزد من مراجعه کرد و گفت من در دفتر مشاور خاص رییس جمهور کار میکنم و مشاور رییس جمهور از تقاضای نامشروع کرده است این دختر سَند ماستری از ایران داشت و در ریاست جمهوری در دفتر ” شاد محمد سرگند” مشاور خاص اشرف‌غنی کار میکرد.

 

نرگس نهان،وزیر پیشین وزارت معادن وپطرولیم در یک نوار صوتی در صفحه تویتر خود نگاشته است:”زمانیکه ن وزیر معادن بودم یک دختر با وضعیت بسیار بد نزد من مراجعه کرد و زمانی که به دفتر من رسید از شدت ترس و اضطراب از حال رفت، همکاران به صورت او آب ریختند تا اینکه سرحال شد برای من چنین گفت« مدتی می‌شود که در دفتر آقای سرگند کار می‌کنم، او از من تقاضای نامشروع دارد و من به او پاسخ رد داده ام، اول اینکه او به سن و سال پدر کلانم است دوم اینکه تن دادن به خواست این فاسد در شان من نیست، سرگند ماها است که عکس های رسمی من از جلسات را دریافت کرده و هر بار برایم می فرستد و می‌خواهد

 

به خواست های او تن بدهم، من موضوع را به حمدالله محب و فضلی در جریان گذاشته ام اما از اینکه آقای سرگند صنفی اشرف‌غنی بود زور کسی به او نمی‌رسد.»
بانو نهان افزوده است که این دختر چنین کفته است که آقای سرگند به من گفت: اگر احساس گناه میکنی بیا با من صیغه کن بیازو در مذهب شما حلال است فقط برای شش یا هفت ماه بعد از آن من می‌روم و تو آزاد هستی و این آخرین پیشنهاد من است در غیر آن میفهمی که چی می‌شود، از وظیفه منفک و زندانی میشی! فردای آن روز آقای سرگند به دفتر شورای امنیت نامه می‌نویسد: دختر که در دفتر من کار میکند جاسوس سپاه پاسداران ایران است از او تحقیق واز کار اخراجش کنید.

 

وزیر پیشین معادن می افزاید از اینکه از داستان آقای سرگند و این دختر همه آگاه بودند کسی به نامه سرگند توجه نکرد همچنان همه می‌دانستند که پدر این دختر با پول مزدور کاری دختر خود را تا سطح ماستری رسانده است. خانم نرگس گفت: از او حمایت کردیم و در یک بخش دیگر ریاست جمهوری اما، بیرون از دفتر آقای سرگند به کار خود ادامه داد.

 

نرگس نهان همچنان گفته است من با 25 زن فعال یکجا رفتیم و موضوع را به آقای غنی رساندیم و گفتیم که این موضوع عزت همه است اما آقای غنی به آن توجه نکرد.مدتی بعد اشرف‌غنی ما را به افطاری در ماه رمضان دعوت کرد و در جریان سخنان خود به موضوع اخلاقی در ارگ نیز اشاره کردم اشرف‌غنی قهر شد، دستان خود را روی میز زد و هرچی به دهنش آمد گفت همه را توهین کرد و جلسه را ترک.پس از چند دقیقه بی‌بی گل از شانه های اشرف‌غنی گرفته او را آورد و از من خواست که حرف خود را پس بگیریم اما گفتم من آنچه که در ارگ مگذرد را با ثبوت به شما رساندم و بس.

 

این گفته های بانو نهان در حال ابراز می شود که در حکومت پیشین از فساد های اخلاقی در کاخ ریاست جمهوری چندین بار شکایت شده بود ولی کسی به این حرف توجه نمی کرد.