کودکانی که به دلیل ناداری در جاده های قندهار رها شدند

 

ناداری پس از چهار ماه در افغانستان بیداد میکند، گاهی مردمان این سرزمین کودکان شان را به فروش میگذارند و گاهی هم به دلیل ناتوان بودن در برآورده سازی مخارج شان، نا گزیر می شوند تا کودکان شان را در کنار جاده رها کنند و با صدها چالش از عزیزان خود دل بکنند. در تازه ترین مورد، مادری سه کودکش را در شهر قندهار در کنار جاده رها کرده است و خودش به دلیل ناداری فرار کرده است.

شماری از شهروندانی که این کودکان را دریافت کرده اند، ای خانواده ی این کودکان میخواهند دوباره نزد فرزندانش برگردد و آنان را با خود ببرد. یکی از افرادی که این کودکان را دریافت کرده در نوار تصویری میگوید: “این کودکان در موترسایکل زرنج از مرکز شهر قندهار به یکی از ویرانه های این شهر منتقل شده اند. این کودکان از دو تا پنج سال سن دارند و به درستی صحبت کرده نمی توانند، مادر شان آنها را ترک کرده و خودش فرار نموده است. از مادر این کودکان میخواهم دوباره نزد فرزندانش برگردد و آنان را با خود ببرد، در این هوای سرد این کودکان دچار بیماری خواهند شد.”

این کودکان که درست نمیدانند، چه رویدادی برای شان پیش آمده هنوز هم فکر میکنند که مادر شان برای گرفتن نان برای شان رفته و آنان را تنها گذاشته است. بر بنیاد نواری که منتشر شده، یکی از کودکانی که دست کم پنج تا شش سال سن دارد، به فردی که از او ویدیو میگیرد به ندرت سخن زده می گوید: “مادرم ما را رها کرد و رفت، او پیاده بود، ما توسط یک موترسایکل زرنج به این منطقه منتقل شده ایم و اکنون نیز اینجا هستیم.”

مردی که از این کودکان نوار تصویری ضبط میکند، از تمامی شهروندان کشور به ویژه باشنده های قندهار خواسته است تا این نوار را همگانی کنند تا خانواده ی این کودکان دریافت گردد. او از تمامی مردم میخواهد که برای این خانواده کمک اقتصادی صورت گیرد، به گفته ی فردی که این نوار را ضبط کرده این کودکان در منطقه ی تادین قندهار هستند، این تنها نمونه ی از افزایش نا داری مردم افغانستان پس از حاکمیت امارت طالبان نیست، پیش از این نیز رسانه های کشور از فروش ده ها کودک در بدل پول نا چیز خبر داده اند که، خانواده های نادار برای حفاظت از سایر اعضای خانواده ی خود یک یا چند کودک خود را به فروش میرسانند.

این در حالیست که روز گذشته ارزش پول افغانی در برابر دالر به گونه ی سرسام آوری افزایش یافت، بر بنیاد گزارش ها یک دالر به ارزش 130 افغانی در بازارهای کشور تبادله گردیده بود که این مسأله سبب بسته شدن ده ها فروشگاه و همچنان بلند رفتن سرسام آور مواد خوراکی گردید. به تازه گی انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی امارت اسلامی در گفتگو با سایت نیوز گفته است که برای کاهش قیمت ها و کنترول بازار امارت اسلامی کمیسیون اقتصادی را به رهبری مولوی عبدالسلام حنفی ایجاد کرد تا از قاچاق دالر و افزایش آن جدوگیری شود.