یک افغان راه دشوار مهاجرت‌اش تا اروپا را مستند سازی کرد

 

تازه ترین ویدیوهای که خبرگزاری رویترز از کمپ های مهاجرین در شرق فرانسه منتشر کرده وضعیت بد مهاجرین افغان را نشان میدهد. عبدالصبور پناهنده و عکاس افغان است که خود در راه مهاجرت مشکلات زیادی را متحمل شده است.

او اکنون با دوربین دست داشته اش می‌خواهد مشکلات پناهجویان افغان که از ستم روزگار ، راه مهارجرت را در پیش گرفته اند، به رخ جهانیان بکشد. عبدالصبور گفته است: “زمانی که من در راه بودم، اتفاقات زیادی در سفر من رخ داد، اما کسی نبود که عکس بگیرد و آنچه را که در حال رخ دادن بود را مستند کند. من تصمیم گرفتم که شاهد سفر خود باشم و به جهان نشان دهم که چقدر سخت است وقتی خانه ات را ترک می کنی.”

موج پناهندگی شماری از افغانها به کشورهای اروپایی، از زمانی افزایش یافت که نظام پیشین از هم پاشید و نبود کار و فقر و اقتصادی دامن گیر مردم کشور شد. محمد اعظم باشنده کابل میگوید: “تمام مردم در فقر است. این حالت را که می بنیم مردم در گریز است همه می خواهند به خارج بروند و این جا کار نیست روزگار نیست همه در فکر کار است ولی کار پیدا نمی شود.”

عید محمد باشنده کابل میگوید: “مردم اصلا نمی توانند نان خوردن شان را پیدا کنند هیچ توان ندارند. امارت اسلامی باید مردم را حمایت بکند.” در همین حال امارت اسلامی از شهروندان می‌خواهد تا در کشور بمانند و راه مهاجرت را در پیش نگیرند.

محمد ارسلاح خروتی معین وزارت مهاجرین گفته است: “امارت اسلامی از مردم میخواهد تا در کشور بمانند و عزت و زندگی که در وطن فراهم است به دیگر کشور ها این شرایط نیست در راه خطر است در آب ها غرق می شوند به سرحد ها می میرند و زیاد از ملک های اروپایی که در کمپ ها در حالت بدی به سر می برند و به راستی این جای تاسف است.”

این در حالی است که به تازگی ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا موافقت کرده اند که ۴۰ هزار پناهجوی دیگر افغان را برای اسکان مجدد بپذیرند.