خبر عاجل
post
کډوالي

اسلام آباد، سایت تایمز: در پرتو “بحران انسانی شدید” جاری در افغانستان، سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی در مورد افزایش مسایل حقوق بشری در آن کشور و به ویژه رو به رو شدن بانوان و دختران با تهدید های بالقوه از پاکستان میخواهند تا تصمیم اش مبنی بر اخراج پناه جویان افغان را دوباره بازنگری کند. سازمان ملل متحد هشدار میدهد که اخراج اجباری شهروندان افغان از پاکستان خطرهای بالقوه را متوجه جان شهروندان افغان می سازد و چالش های موجود حقوق بشری در آن کشور یکی از چالش های کلیدی فرا راه شهروندان افغانستان است. کمیساری عالی ملل متحد برای پناه جویان (UNHCR)  و سازمان مهاجرت بین‌المللی (IOM) در یک بیانیه مشترک نگرانی‌های خود را ابراز کرده ‌اند، این دو نهاد با توضیح وضعیت موجود افغانستان، گفته اند که تهدید های ناشی از چالش های حقوق بشری و همچنان ارایه مصونیت برای این افار در کشور شان ممکن این افراد نتوانند دوباره به خاک خود برگردند. هر دو نهاد همچنان هشدار داده اند که در صورت برگشت دوباره این افراد این افراد به افغانستان منجر به نقض حقوق بشر از جمله جدایی ناخواسته خانواده ها و اخراج اجباری و غیر قانونی افراد زیر سن گردد. وضعیت جاری نقش برجسته پاکستان را به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای میزبان پناهندگان در جهان به تصویر می‌کشد. بر اساس داده‌های جدیدترین UNHCR از ماه آگست، این کشور پناه به تقریباً 1.3 میلیون پناهجوی ثبت‌شده که مجبور به ترک خانه خود شده‌اند، را ارائه می‌دهد، که 99 درصد از این افراد شهروندان افغانستان هستند. در این میان، دو نهاد سازمان ملل متحد بار دیگر تأکید کرده‌اند که تمام کشورها باید “بازگشت اجباری افغان‌ها” را به حالت تعلیق در آورند. همچنین، این دو نهاد از سایر کشورها خواسته اند که این برنامه را حمایت‌کنند که هر گونه بازگشت‌ها به افغانستان باید با اطمینان از امنیت، کرامت انسانی و و از همه مهمتر به صورت داوطلبانه صورت گیرد. در حالی که کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، و سازمان بین المللی مهاجرت از حق پاکستان مبنی بر مدیریت جمعیت و تأمین امنیت کشور شان پشتیبانی کرده و این موضوع را حق مطللق پاکستان میپندارند، در عین حال این نهاد ها از پاکستان می خواهند تا در پیوند به پناه جویان افغان برنامه ی درازمدت را روی دست داشته باشند و همکاری های شان را بیشتر سازند. در یک یادداشت نهایی، بیانیه مشترک UNHCR و IOM، پاکستان را برای مهمان‌نوازی بی‌وقفه نسبت به مردم افغانستان که بیش از چهار دهه ادامه یافته است، ستوده و تأکید کرده است که پاکستا باید این روند را ادامه دهد تا این که بر بنیاد آن وضعیت معیشتی شهروندان افغانستان بهتر گردد.

October 9, 2023
post
بشري حقونه

وروستي خبرونه

post

اسلام آباد، سایت تایمز: در پرتو “بحران انسانی شدید” جاری در افغانستان، سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی در مورد افزایش مسایل حقوق بشری در آن کشور و به ویژه رو به رو شدن بانوان و دختران با تهدید های بالقوه از پاکستان میخواهند تا تصمیم اش مبنی بر اخراج پناه جویان افغان را دوباره بازنگری کند. سازمان ملل متحد هشدار میدهد که اخراج اجباری شهروندان افغان از پاکستان خطرهای بالقوه را متوجه جان شهروندان افغان می سازد و چالش های موجود حقوق بشری در آن کشور یکی از چالش های کلیدی فرا راه شهروندان افغانستان است. کمیساری عالی ملل متحد برای پناه جویان (UNHCR)  و سازمان مهاجرت بین‌المللی (IOM) در یک بیانیه مشترک نگرانی‌های خود را ابراز کرده ‌اند، این دو نهاد با توضیح وضعیت موجود افغانستان، گفته اند که تهدید های ناشی از چالش های حقوق بشری و همچنان ارایه مصونیت برای این افار در کشور شان ممکن این افراد نتوانند دوباره به خاک خود برگردند. هر دو نهاد همچنان هشدار داده اند که در صورت برگشت دوباره این افراد این افراد به افغانستان منجر به نقض حقوق بشر از جمله جدایی ناخواسته خانواده ها و اخراج اجباری و غیر قانونی افراد زیر سن گردد. وضعیت جاری نقش برجسته پاکستان را به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای میزبان پناهندگان در جهان به تصویر می‌کشد. بر اساس داده‌های جدیدترین UNHCR از ماه آگست، این کشور پناه به تقریباً 1.3 میلیون پناهجوی ثبت‌شده که مجبور به ترک خانه خود شده‌اند، را ارائه می‌دهد، که 99 درصد از این افراد شهروندان افغانستان هستند. در این میان، دو نهاد سازمان ملل متحد بار دیگر تأکید کرده‌اند که تمام کشورها باید “بازگشت اجباری افغان‌ها” را به حالت تعلیق در آورند. همچنین، این دو نهاد از سایر کشورها خواسته اند که این برنامه را حمایت‌کنند که هر گونه بازگشت‌ها به افغانستان باید با اطمینان از امنیت، کرامت انسانی و و از همه مهمتر به صورت داوطلبانه صورت گیرد. در حالی که کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، و سازمان بین المللی مهاجرت از حق پاکستان مبنی بر مدیریت جمعیت و تأمین امنیت کشور شان پشتیبانی کرده و این موضوع را حق مطللق پاکستان میپندارند، در عین حال این نهاد ها از پاکستان می خواهند تا در پیوند به پناه جویان افغان برنامه ی درازمدت را روی دست داشته باشند و همکاری های شان را بیشتر سازند. در یک یادداشت نهایی، بیانیه مشترک UNHCR و IOM، پاکستان را برای مهمان‌نوازی بی‌وقفه نسبت به مردم افغانستان که بیش از چهار دهه ادامه یافته است، ستوده و تأکید کرده است که پاکستا باید این روند را ادامه دهد تا این که بر بنیاد آن وضعیت معیشتی شهروندان افغانستان بهتر گردد.

October 9, 2023

ونمودل شو