با آن که امارت اسلامی بارها تأکید ورزیده است که برای زنان در چهارچوب اسلام جایگاه در نظر گرفته شده است، اما باورها بر این است که رهبری امارت اسلامی هیچگاه به بانوان افغانستان حقوق شان را قایل نیستند و این مسأله یکی از موارد چالش بر انگیز در تعامل جهان با امارت – بشتر خوانید…