امارت اسلامی طالبان پس از پنج ماه حکومتداری، اکنون تلاش دارد تا نیروی نظامی مقتدری را برای دفاع از افغانستان و نظام امارت ایجاد کند. در تازه ترین مورد رییس ستاد ارتش امارت طالبان گفته است که در حال حاضر تشکیل 80 هزاری وزارت دفاع ملی افغانستان تکمیل شده است و وزارت – بشتر خوانید…