در حالی که افغانستان با کمبود برق رو به رو است، اکنون حکومت سرپرست طالبان تلاش دارد تا با بستن قراردادهای تازه با کشورهای منطقه این نیازمندی اش را برطرف بسازد و بتواند نیازمندی های مشتریان را برطرف کند. در تازه ترین مورد، شرکت برشنا اعلام کرده است که این شرکت قرارداد تازه – بشتر خوانید…