گذاشتن ریش و نسبت دادن فرد به وابستگی به داعش در افغانستان

 

 

 

روایت تجربی یکی از جوانان آموزش دیده ی که در کابل زنده گی میکند. این جوان در گفت و گو با سایت تایمز مدعی است که با بیشتر گذاشتن ریش خود، تلاش داشت تا رضایت طالبان را به دست بیاورد، اما هنگام رو به رو شدن با طالبان در پاسگاه های امنیتی و تلاشی بدنی، بدون توجیه جنگجویان طالب او را بازداشت کردند و سپس برای تحقیقات بیشتر به حوزه ی امنیتی منتقل کردند. این جوان میگوید که پس از دو ساعت و اندی بازرسی طالبان دریافتند که او هیچگونه پیوندی با داعش ندارد و سپس او را آزاد ساختند. او میگوید که حالا در دو راهی مانده است که اگر ریشش را بگذارد بار دیگر این رویداد تکرار نشود.

 

روزی برای خرید سودا به بازار بیرون شدم، در خانه برایم گفتند که ریش ات زیاد شده، این را کم کن، اما برای این که گذاشتن ریش زیاد در افغانستان پس از برگشت دوباره ی طالبان به قدرت رایج شده بود، من نیز از این امر ابا ورزیدم، نیاز بود تا به بازار بروم، سوار بر موتر شدم و به سوی بازار رفتم. خریداری ام تمام شد و برای پیاده به راهم افتادم تا به سوی خانه بیایم. در مسیر راه با یکی از پاسگاه های طالبان رو به رو شدم. جنگجویان این گروه هنگامی که من را دیدند توقفم دادند، با خود گفتم خود همه چیزم درست است، تیلفون همراه هم ندارم با شجاعت تمامی برای شان سلام کردم، ازم پرسیدند کجا میروی، برای شان گفتم خریداری کرده ام و دوباره به خانه ام میروم تا نیازمندی ها را ببرم.

 

سوداهایم را به زمین گذاشتند و نخست به تلاشی بدنی پرداختند، پس از آن که هیچ چیزی از نزدم دریافت نکردند، این گروه دستانم را دستمال گردن خودم بستند و سپس مرا به سوی حوزه ی امنیتی بردند. در حوزه ی امنیتی یکی از مسؤولین شان برای بازجویی من آمد، ازم پرسید که چه میکرد و کجا رفته بودی، من نیز برایش توضیح دادم که من سودا گرفته بودم. دو ساعت و اندی از این ماجرا گذشت و پس از تکمیل بازجویی های مسؤولان حوزه، یکی از افراد امارت اسلامی که از میدان وردگ بود نزدم آمد و گفت خوب شد که نزدت چیز مشکوکی نبود، چون با گذاشتن چنین ریش بزرگی ما به این فکر شدیم که شاید وابسته گی به داعش داشته باشی و برای همین امر ما خودت را به حوزه منتقل کردیم تا بیشتر از پیش بازجویی شوی.

 

پس از آزاد شدن از حوزه به خانه برگشتم، در حالی که از این وضعیت به شدت نا راحت شده بودم، همسرم از من پُرسید چرا خریداری ات این قدر زمان بر شد، من ماجرا را برایش به گونه ی کامل تعریف کردم. او با لبخند ملیحانه برایم گفت، من قبلن ازت خواستم تا ریشت را کم کن، این جوان میگوید اکنون حیران است که چه کاری کند، اگر ریشش را بتراشد و یا هم کم کند، طالبان به تازه گی دستور داده اند که با این گونه افراد برخورد قانونی می شود اگر نتراشد او را بار دیگر به جرم وابستگی به داعش بازداشت کنند، او چه کاری را انجام دهد. این جوان میگوید در حال حاضر من هرگز به بیرون از خانه نمی روم، حتا آخرین باری که برای اصلاح مو و ریشم رفتم، از آرایشگر خواستم تا سر و ریشم را آنگونه مرتب کند که شکاکیت را نزد جنگجویان طالب بیشتر نسازد.