چهارماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میگذرد، اما در این مدت، مکتب ها و دانشگاه ها به روی دختران بسته شده است. دختران بالاتر از صنف شش نتوانسته اند در این مدت به مکتب بروند و از آموزش محروم مانده ‌اند. ازین‌رو، شماری از دختران در مکتب‌های خانه‌گی آموزش می‌بینند و در – بشتر خوانید…

  کابل این روزها درگیر بحران های تازه است. بیکاری، ناداری و بحران اقتصادی نسبت به هر زمانی کابل را آسیب زده است. در تازه ترین مورد نرخ دالر در برابر افغانی به گونه ی بی پیشینه افزایش یافته و حالا تازه ترین رکورد معامله ی دالر در برابر افغانی در افغانستان رقم خورده است. – بشتر خوانید…

  گماشتن چهره های به شدت آموزش یافته و سخنوران کم پیشینه از سوی طالبان پُرسشی بود که در چهار ماه گذشته مردم را کنجکاو کرده بود. ظاهرن برخی از چهره های کلیدی در امارت تازه ی طالبان کسانی اند که از سواد کافی برخوردار هستند و توانایی سخنوری فوق العاده ی را دارند. در – بشتر خوانید…

  با گذشت 120 روز، امارت اسلامی طالبان تا هنوز از سوی جهان به رسمیت شناخته نشده است، کشورهای جهان مشمول امریکا تأکید کرده اند که پذیرفتن حقوق اساسی شهروندان، احترام به حقوق زن، بازگشایی مکاتب و دانشگاه ها و همچنان مبارزه ی جدی با هراس افگنی از پیش شرط های کلیدی و مهمی است – بشتر خوانید…

  نا امیدتر از دیروز، بر پرچال نانوایی اش نشسته و انتظار مشتریان تازه را میکشد، در 15 سال کارش دشوارترین زمان را پشت سر میگذراند، حتا خرید آرد برایش قیامت است. محمد الله نانوا، کرایه دوکانش را با دشواری به دست می آورد، تنگدستی و ناداری هایش به حدی افزایش یافته که با هر – بشتر خوانید…